pomieszczenie biurowe, przy biurku z lewej strony siedzi kobieta na fotelu przed komputerem, po prawej stronie siedzi pan na wózku inwalidzkim przed laptopema za nim stoi pan przy kserokopiarce

Wyrównać szanse

Niepełnosprawni na co dzień spotykają się z szeregiem barier, które utrudniają im życie. Bariery infrastrukturalne, jak się okazuje, nie są jedynymi, które sprawiają, że osoby niepełnosprawne czują się społecznie wykluczone…

Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w dużym stopniu zależy od wiedzy na temat ich problemów oraz świadomości tego, jak w rzeczywistości wygląda ich życie codzienne. Wykluczenie społeczne, kłopoty finansowe związane z kosztowną rehabilitacją czy zakupem leków, utrudnione poruszanie, a nieraz negatywny stosunek otoczenia sprawia, że niepełnosprawni często są zmuszeni prosić o pomoc rodzinę, w pewien sposób być od niej zależni.

Pierwsze próby usamodzielnienia się związane są często z początkiem studiów. Jednak z perspektywy studentów z niepełnosprawnością ruchową lub umysłową ukończenie studiów jest sukcesem, który nie sprawia, że wszelkie problemy znikają. Pierwszy kontakt z rynkiem pracy może okazać się niestety bardzo przykrym doświadczeniem. Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” stworzony przez Fundację Znajdź Pomoc, który promuje Politechnika Białostocka, wychodzi naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych i ma na celu wesprzeć absolwentów uczelni w wejściu na rynek pracy.

Czym jest ta inicjatywa?

Projekt odbywa się w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu przewidziane jest zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych, czy odbycie stażu zawodowego. Działania te mają na celu zmniejszenie izolacji społecznej i zapobieganie wykluczeniu zawodowemu osób niepełnosprawnych. Wartość projektu finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 960 776 zł.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do wzięcia udziału w projekcie zachęcane są osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
  • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w urzędzie pracy);
  • Osoby niebiorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Jakie korzyści niesie za sobą wzięcie udziału w projekcie?

W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na takie formy wsparcia jak:

  • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
  • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
  • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
  • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Wzięcie udziału w projekcie daje zatem szansę na poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie cennych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja do projektu trwa do końca października, a wszelkie potrzebne informacje oraz regulamin i wzory dokumentów, które należy złożyć, dostępne są bezpośrednio na stronie Fundacji Znajdź Pomoc

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z biurem Fundacji.

Fundacja Znajdź Pomoc

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska

e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Autor: Natalia Markowska