Wyrównać szanse

pomieszczenie biurowe, przy biurku z lewej strony siedzi kobieta na fotelu przed komputerem, po prawej stronie siedzi pan na wózku inwalidzkim przed laptopema za nim stoi pan przy kserokopiarce

Niepełnosprawni na co dzień spotykają się z szeregiem barier, które utrudniają im życie. Bariery infrastrukturalne, jak się okazuje, nie są jedynymi, które sprawiają, że osoby niepełnosprawne czują się społecznie wykluczone…

Postrzeganie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie w dużym stopniu zależy od wiedzy na temat ich problemów oraz świadomości tego, jak w rzeczywistości wygląda ich życie codzienne. Wykluczenie społeczne, kłopoty finansowe związane z kosztowną rehabilitacją czy zakupem leków, utrudnione poruszanie, a nieraz negatywny stosunek otoczenia sprawia, że niepełnosprawni często są zmuszeni prosić o pomoc rodzinę, w pewien sposób być od niej zależni.

Pierwsze próby usamodzielnienia się związane są często z początkiem studiów. Jednak z perspektywy studentów z niepełnosprawnością ruchową lub umysłową ukończenie studiów jest sukcesem, który nie sprawia, że wszelkie problemy znikają. Pierwszy kontakt z rynkiem pracy może okazać się niestety bardzo przykrym doświadczeniem. Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” stworzony przez Fundację Znajdź Pomoc, który promuje Politechnika Białostocka, wychodzi naprzeciw problemom osób niepełnosprawnych i ma na celu wesprzeć absolwentów uczelni w wejściu na rynek pracy.

Czym jest ta inicjatywa?

Projekt odbywa się w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach programu przewidziane jest zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych, czy odbycie stażu zawodowego. Działania te mają na celu zmniejszenie izolacji społecznej i zapobieganie wykluczeniu zawodowemu osób niepełnosprawnych. Wartość projektu finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to 960 776 zł.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do wzięcia udziału w projekcie zachęcane są osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

  • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
  • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w urzędzie pracy);
  • Osoby niebiorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Jakie korzyści niesie za sobą wzięcie udziału w projekcie?

W ramach projektu uczestnicy mogą liczyć na takie formy wsparcia jak:

  • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
  • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
  • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
  • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Wzięcie udziału w projekcie daje zatem szansę na poszerzenie swoich kompetencji oraz zdobycie cennych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych.

Rekrutacja do projektu trwa do końca października, a wszelkie potrzebne informacje oraz regulamin i wzory dokumentów, które należy złożyć, dostępne są bezpośrednio na stronie Fundacji Znajdź Pomoc

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z biurem Fundacji.

Fundacja Znajdź Pomoc

al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska

e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl

tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Autor: Natalia Markowska