Kierunki przyszłości na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku

Chcesz być inżynierem budownictwa, biotechnologii, a może specjalistą od energetyki cieplnej? Marzy Ci się zawód leśnika, a może wolisz wykształcenie rolnicze? Na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej znajdziesz aż dziewięć kierunków studiów! To zawody przyszłości, które zapewniają praktyczne umiejętności i dyplom, który ma ogromną wartość na rynku pracy. O niezwykle zróżnicowanej ofercie studiów, perspektywach zawodowych absolwentów oraz o nowych kierunkach studiów rozmawiamy z Dziekanem Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, prof. dr hab. inż. Michałem Bołtrykiem.

Z artykułu dowiesz się:

  • jakie kierunki studiów oferuje Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej
  • czym wydział się wyróżnia
  • jakimi nowatorskimi kierunkami może się pochwalić
  • jakie umiejętności w trakcie nauki zdobywają studenci
  • jak wygląda współpraca z przyszłymi pracodawcami
  • czym po studiach zajmują się absolwenci wszystkich kierunków studiów
  • jakie korzyści oferuje wydział

W tym roku Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej obchodzi swoje 70-lecie. Czym wyróżnia się na tle podobnych wydziałów innych uczelni w Polsce?

Dziekan Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku, prof. dr hab. inż. Michał Bołtryk: Nasz wydział na przestrzeni 70. lat ewoluował. Zmiany te były podyktowane potrzebami rynku pracy, do których stale dostosowujemy naszą ofertę. Przykładem są tu całkiem nowe (i nowatorskie) kierunki studiów, które uruchomimy niebawem – Energetyka cieplna oraz BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku.

  ZOBACZ GALERIĘ (15 zdjęć)

Wyróżniamy się bardzo dobrą kadrą akademicką i dużą różnorodnością kierunków studiów w trzech dyscyplinach: inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, energetyka i górnictwo oraz nauki leśne. Nasze doświadczenie to istotna wartość, która ma przełożenie na nasze wyniki – możemy się pochwalić kategorią A w dziedzinie nauki. Zapewniamy też możliwość doktoryzowania i habilitowania się, z czego korzysta wielu wybitnych specjalistów.

Wydział oferuje aż 9 kierunków studiów! Czy któreś z nich zasługują na miano kierunków przyszłości?

M.B.: Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku oferuje kierunki studiów zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia. Należą do nich: Architektura krajobrazu, Biotechnologia, Budownictwo, Gospodarka przestrzenna, Inżynieria rolno-spożywcza, Inżynieria środowiska, Leśnictwo oraz nowo powołane kierunki, które rozpoczną się w kolejnym roku akademickim – Energetyka cieplna oraz BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku.

Te ostatnie stanowią najbardziej nowatorskie kierunki, które służą technologiom przyszłości. Dodatkowo, kierunek Energetyka cieplna wpisuje się w działania proekologiczne, tak ważne w naszym regionie, jak i na całym świecie. W tym sensie więc możemy nazwać je kierunkami przyszłości, choć myślę, że pozostałe również zapewniają perspektywy na przyszłość. Każdy z kierunków ma potencjał do rozwoju naukowego i pozwala studentom zdobyć wykształcenie, które jest atrakcyjne na rynku pracy.

Jak się dostać na studia na WBiNŚ? Jak trzeba zdać maturę?

M.B.: Aby zostać przyjętym na studia trzeba przejść przez proces rekrutacji, który prowadzimy w systemie internetowym. Informacje można znaleźć w informatorze oraz na stronach internetowych uczelni w zakładce rekrutacja – informacje dla kandydatów.

Jeśli chodzi o kierunki realizowane na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku, to nie mamy określonych progów punktowych. O przyjęciu na studia decyduje lista rankingowa na podstawie danych, które są wprowadzane do systemu przez kandydatów, a następnie weryfikowane przez dane z KREM-u (Krajowego Rejestru Matur). Na podstawie tych danych tworzona jest lista rankingowa i następnie ogłaszane są listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia. Osoby, które potwierdzą chęć studiowania poprzez dostarczenie do Komisji Rekrutacyjnej swoich dokumentów są przyjmowane i wpisane na listę studentów. Jeśli okaże się, że mamy jeszcze wolne miejsca to rekrutacja trwa w kilku turach. To, że w pierwszej turze ktoś nie został zakwalifikowany, nie oznacza, że w kolejnych turach nie będzie brany pod uwagę. Jeśli komuś matura poszła trochę słabiej, to też ma szansę, aby dostać się na studia.

Należy śledzić informacje na stronie internetowej Uczelni i Wydziału. Zawsze można zasięgnąć informacji w Komisji Rekrutacyjnej lub Centrum Rekrutacji i Wspierania Edukacji Politechniki Białostockiej

Studia na WBiNŚ łączą ofertę studiów typowo technicznych wraz z kierunkami związanymi z gospodarką leśną i rolno-spożywczą. Dla kogo przeznaczone są studia na tym wydziale?

M.B.: Oferta naszego wydziału jest bardzo zróżnicowana. Skierowana jest do kandydatów, którzy ukończyli licea ogólnokształcące, ale również i technika zawodowe, licea zawodowe czy profilowane. Nie mamy żadnych preferencji jeśli chodzi o wykształcenie kandydatów, każdy może aplikować na nasze kierunki. Warunkiem jest zdana matura i oczywiście chęć studiowania. Nie mamy żadnych ograniczeń jeśli chodzi o profil wykształcenia kandydatów.

Mamy w naszej ofercie edukacyjnej  kierunki typowo inżynierskie (m.in.: Inżynieria środowiska, Budownictwo) oraz takie, które łączą kierunki inżynierskie i przyrodnicze (np.: Inżynieria rolno-spożywcza, Leśnictwo, Biotechnologia, Architektura krajobrazu). Dużym zainteresowaniem cieszy się Gospodarka przestrzenna, która jest z kolei powiązana zarówno Inżynierią środowiska, jak i z Budownictwem.

  ZOBACZ GALERIĘ (15 zdjęć)

Co poza tytułem inżyniera dają studia na WBiNŚ? Jakie kompetencje i umiejętności zapewniają studentom?

M.B.: Tytuł inżyniera otrzymują studenci pierwszego stopnia, na drugim zaś stopniu otrzymują tytuł magistra inżyniera. Poza tytułem istotne jest również zdobywanie wiedzy i umiejętności praktycznych, przydatnych w pracy zawodowej. Na naszym wydziale studenci uczestniczą w zajęciach typowo praktycznych, podczas których mają dostęp do sprzętu i aparatury w bardzo dobrze wyposażonych, nowoczesnych laboratoriach badawczo-dydaktycznych.

W trakcie studiów jest dużo zajęć laboratoryjnych, projektowych, wykorzystujących specjalistyczne oprogramowanie. Nie bez znaczenia są również tzw. kompetencje miękkie. Stawiamy na umiejętność pracy w zespole, krytycznego doboru informacji, prezentacji własnych  projektów i rozwiązań oraz dyskusji na tematy techniczne. Co ważne, studenci biorą udział w zajęciach, które są prowadzone wspólnie z przedsiębiorcami – są to m.in.: wyjazdy studyjne do firm i przedsiębiorstw oraz spotkania na uczelni.

Czy program kształcenia jest dostosowany do potrzeb rynku?

M.B.: Studia na WBiNŚ dają dobry zawód, który zapewnia interesującą pracę nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Przy tworzeniu wszystkich programów studiów brano pod uwagę tendencje na rynku pracy oraz przede wszystkim – opinie interesariuszy, czyli instytucji i przedsiębiorców, współpracujących z naszym wydziałem. Potencjalni pracodawcy (Rada Programowa WBiNŚ) uczestniczą w opiniowaniu oferowanych przez wydział programów studiów.

Relacje z przedsiębiorcami dają też inne korzyści. Studenci korzystają z praktyk, wyjazdów studyjnych i staży, podczas których weryfikują swoje umiejętności i poznają firmy „od środka”. Dzięki temu często otrzymują ofertę pracy, jeszcze w trakcie studiów.

Na czym polega nowatorski charakter dwóch nowych kierunków uruchamianych w roku akademickim 2021/2022?

M.B.: Jak wspomniałem, w nowym roku akademickim ruszą nowe kierunki: BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o budynku oraz Energetyka cieplna. Pierwszy z nich, czyli BIM (Building Information Modeling) staje się niezbędnym elementem całego procesu budowlanego. BIM przydaje się zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji zadania, umożliwiając efektywniejsze zarządzanie procesem budowy. Daje możliwość uzyskania wyższej jakości dokumentacji projektowej oraz zaprojektowania obiektu, który w większym stopniu odpowiada celom inwestora.

Czytaj także: Bank Ekstraktów z Grzybów (Fungi Extract Bank) stworzył Instytut Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej

Kierunek daje też możliwość wykorzystywania zbioru zgromadzonych informacji w celu realizacji przeglądów, wymian, napraw lub planowania przebudowy, a zatem jest przydatny do zarządzania gotowym obiektem budowlanym, ułatwiając jego eksploatację, utrzymanie czy modernizację.

Absolwent studiów drugiego stopnia na tym kierunku przygotowany jest do pracy w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, deweloperskich, nadzorze budowlanym, przemyśle materiałów budowlanych, instytucjach publicznych oraz innych jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą.

Sektor budowlany w coraz większym stopniu dostrzega korzyści płynące z technologii BIM. W najbliższych latach znacząco wzrośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym zakresie.

  ZOBACZ GALERIĘ (15 zdjęć)

Z kolei Energetyka cieplna, zapewnia wykształcenie sprofilowane w zakresie energetyki cieplnej, chłodnictwa i klimatyzacji. Absolwenci otrzymają interdyscyplinarne kompetencje zawodowe w obszarze czystych technologii energetycznych, technologii wytwarzania chłodu oraz zagadnień cieplno-przepływowych występujących w nowoczesnym przemyśle, inżynierii środowiska i budownictwie. W ramach kierunku oferujemy dwie specjalności: Technologie energetyczne oraz Chłodnictwo i klimatyzacja.

Kierunek ten jest atrakcyjny ze względu na uprawnienia zawodowe: budowlane, instalacyjne. Dzięki niemu też łatwiej będzie uzyskać certyfikat do realizacji prac w zakresie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i eksploatacją w obszarze energetyki cieplnej, chłodnictwa, klimatyzacji, pomp ciepła oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest bardzo duże. Od kilku lat obserwuje się silny rozwój technologii wykorzystujących źródła odnawialne oraz pro-ekologicznych technologii chłodniczych i klimatyzacyjnych. Tendencja ta będzie rosła.

Jakie kierunki cieszą się największym zainteresowaniem przyszłych studentów? Gdzie można znaleźć po nich pracę?

M.B.: Najwięcej kandydatów mamy na kierunkach Budownictwo, Biotechnologia oraz Gospodarka przestrzenna.

Absolwent kierunku Budownictwo jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach projektowych, wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji związanej z budownictwem, transportem i architekturą.

Z kolei, osoba legitymująca się dyplomem inżyniera biotechnologii ma możliwość podjęcia pracy zawodowej w różnego rodzaju laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny jako przedmiot badań, analityki, kontroli i diagnostyki. Absolwenci mogą również podejmować pracę zawodową w różnych działach produkcji roślinnej i zwierzęcej, przemyśle rolno-spożywczym, a także w instytucjach związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Czytaj także: Nawierzchnia poroelastyczna SEPOR to szansa na zmniejszenie hałasu przy drogach i bezpieczną jazdę

Ostatni kierunek – Gospodarka Przestrzenna  pozwala znaleźć pracę w m.in.: administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną (także w branży inwestycji i nieruchomości), agencjach rozwoju, instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Ostatnimi laty coraz częściej zwracamy się w stronę natury. Czym zajmują się absolwenci kierunków związanych z naukami przyrodniczymi? 

M.B.: Jeśli chodzi o nauki przyrodnicze oferujemy studia na kierunkach Leśnictwo oraz Architektura krajobrazu.

Pierwszy kierunek daje absolwentowi przygotowanie teoretyczne i praktyczne z zakresu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Po tym kierunku można pojąć pracę m.in.: w Lasach Państwowych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska, czy też w organach administracji samorządowej związanych z leśnictwem. Kierunek pomaga znaleźć zatrudnienie w zakładach zadrzewiania, lasach doświadczalnych, leśnych zakładach naukowo-badawczych, czy też w sektorze edukacji przyrodniczej (m.in.: muzea przyrodnicze, ośrodki edukacji ekologicznej, turystyka leśna). Co może zainteresować kandydatów na studia – duża część zajęć jest realizowana w terenie.

Jeśli chodzi o Architekturę krajobrazu, to zdobyte w trakcie studiów kwalifikacje dają absolwentom przygotowanie do pracy w m.in.:  pracowniach architektury krajobrazu, firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu, przedsiębiorstwach zajmujących się urządzaniem i pielęgnacją zieleni, jednostkach opracowujących projekty planów zagospodarowania przestrzennego. Absolwenci po kierunku pracują w wielu instytucjach, zajmując się działalnością badawczo-rozwojową, upowszechnianiem wiedzy z zakresu ochrony i kształtowania krajobrazu, administracji rządowej i samorządowej.

  ZOBACZ GALERIĘ (15 zdjęć)

A co z osobami zainteresowanymi rolnictwem? Na co mogą liczyć po ukończeniu studiów?

M.B.: Z myślą o takich osobach powstał kierunek Inżynieria rolno-spożywcza. Absolwenci znajdą zatrudnienie w sektorze rolno – spożywczym, który obejmuje wytwarzanie środków produkcji dla rolnictwa i przemysłu spożywczego oraz handlu maszynami rolniczymi. Czekają również na nich oferty pracy w szkolnictwie zawodowym, zakładach naprawczo-usługowych, biurach konstrukcyjnych i jednostkach samorządu terytorialnego.

Kształcenie kadr tej branży jest szczególnie istotne w województwie podlaskim, w którym przetwórstwo rolno-spożywcze jest najważniejszą dziedziną gospodarki.

Który z kierunków ma najdłuższą historię na świętującym swoje 70-lecie Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku?

M.B.: Jeśli chodzi o tradycje, to z pewnością Budownictwo i Inżynieria środowiska wiodą tu prym. Od nich zaczęło się bowiem funkcjonowanie naszego wydziału. O pierwszym wspomniałem, więc dodam jeszcze nieco o Inżynierii środowiska.

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do uczestniczenia w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji sieci, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w inżynierii środowiska. Może podjąć pracę w urzędach administracji państwowej i samorządowej oraz w firmach zajmujących się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych. Posiada umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym w zakresie urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. Jest przygotowany do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń.

Jakie inne korzyści czerpią ze studiów studenci WBiNŚ?

M.B.: Nasz wydział ma na swoim koncie wiele patentów naukowych. Studenci angażują się również w odkrywcze projekty, poszukując innowacyjnych rozwiązań. Mają możliwość sprawdzenia się w realizacji badań, począwszy od planowania, poprzez wykonanie, a następnie opracowanie i posumowanie ich efektu. Są to najczęściej przedsięwzięcia realizowane z inicjatywy studentów pod kierunkiem nauczycieli powołanych na opiekunów kół naukowych.

Jeśli chodzi o efektywność, mamy się czym pochwalić. Koło Naukowe CON-KRECIK uzyskało od Ministra Edukacji i Nauki dofinansowanie projektu badawczego, wspólnie ze studentami i doktorantami przygotowano dwa zastrzeżenia patentowe.

Czytaj także: Jakie studia wybrać? Kierunki studiów I stopnia na Politechnice Białostockiej zadziwiają różnorodnością

Na WBiNŚ  funkcjonuje czternaście prężnie działających kół naukowych, które przygotowują przyszłe kadry nauczycieli akademickich oraz liderów biznesu.

Dlaczego warto wybrać studia na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej?

M.B.: Zapewniamy naszym studentom ogromne możliwości rozwoju i praktyczne umiejętności związane zarówno z budownictwem, inżynierią środowiska, instalacjami sanitarnymi, instalacjami budowlanymi, szeroko rozumianym chłodnictwem i klimatyzacją, jak i naukami przyrodniczymi (kierunki Leśnictwo czy Architektura krajobrazu). Mamy też Biotechnologię, która należy do nauk ścisłych oraz Inżynierię rolno-spożywczą, którą dedykujemy osobom zainteresowanym wykształceniem rolniczym.

  ZOBACZ GALERIĘ (15 zdjęć)

Co warto podkreślić, na naszym wydziale są przede wszystkim kierunki inżynierskie, po ukończeniu których studenci uzyskują tytuł inżyniera.

Nasza oferta jest bardzo wszechstronna i z pewnością wielu kandydatów znajdzie u nas coś interesującego.

Autor: Magdalena Grzęda-Zajkowska

 

Zobacz także: 
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.